วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เจ้าคุณพระพรหมบัณฑิต
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แหล่งหนังสือธรรมะ วีดีโอธรรมะ
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แหล่งหนังสือธรรมะ วีดีโอธรรมะ กรุงเทพมหานคร
 แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2560-06-07-[42]-LawofSangaTH4MCUสงฆ์กับการครองตนในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 2560-05-07-[41]-Tripidok3Ni.jpgพระไตรปิฎกฉบับสากล วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 2560-04-23-[39]-PBD-TheNationalTheatreโรงละครแห่งชาติ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 2560-04-16-[38]-WPY-Water Festivalเรื่อง 2560-03-27-[36]-PBD-Visitpresidenเข้าพบประธานาธิบดีเจิ่น ดาย กวาง แห่งเวียตนาม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 2560-03-22-[35]-SanghaAssociationมติมหาเถรสมาคม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 2560-02-26-[33]-WPY-RepairSarakarnบูรณะศาลาการเปรียญ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 2560-02-11-[31]-PBD-AwardLeaderพระพรหมบัณฑิต เข้ารับถวายรางวัล 2560-01-02-[26]-PBD-OnairNBT11HNY60พระพรหมบัณฑิตออกรายการ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

มส.แต่งตั้งพระราชวรเมธี ประธานกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์


วัดประยุรวงศาวาส | มหาเถรสมาคม | พระพรหมบัณฑิต 
>>>มส. ตั้งผู้แทนมหาเถรสมาคม ๓ รูป เข้าร่วมประชุมกำหนดแนวทาง
>>>แต่งตั้งพระพรหมบัณฑิตเป็นประธานกรรมการฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์
>>>การประชุมคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
>>>การประชุมคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
>>>การประชุมคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
>>>การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
>>>การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
 

          ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของคณะสงฆ์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ตรี และมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ ระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ของมหาเถรสมาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ประกอบด้วย

     ๑. พระราชวรเมธี วัดประยุรวงศาวาส ประธานกรรมการ
     ๒. รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รองประธานกรรมการ (ทั้ง ๓ ท่าน)
     ๓. พระเทพสุวรรณเมธี วัดสุวรรณาราม กรรมการ
     ๔. พระเทพปริยัติโมลี วัดโมลีโลกยาราม กรรมการ
     ๕. พระราชวรมุนี วัดสังเวชวิศยาราม กรรมการ
     ๖. พระราชเมธี วัดไตรมิตรวิทยาราม กรรมการ
     ๗. พระราชสารเวที วัดสัมพันธวงศาราม กรรมการ
     ๘. พระมงคลวชิรากร วัดยานนาวา กรรมการ
     ๙. พระโสภณพัฒนบัณฑิต วัดธาตุ/จังหวัดขอนแก่น กรรมการ
    ๑๐. ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ยาวะประภาส กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
    ๑๑. ดร.ชลทิศ ธีระฐิติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
    ๑๒. ที่ปรึกษาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (นางสาววนิดา นวลบุญเรือง)
    ๑๓. นางสาวสายพิรุณ เพิ่มพูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
    ๑๔. นายธีรเสฏฐ์ ศิรธนานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
    ๑๕. ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรรมการ (นายสมเกียรติ ธงศรี)
    ๑๖. ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา กรรมการ
    ๑๗. ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนสถาน กรรมการ
    ๑๘. ผู้อำนวยการสำนักงานศาสนสมบัติ กรรมการ
    ๑๙. ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล กรรมการ
    ๒๐. เลขานุการกรม กรรมการ
    ๒๑. ผู้อำนวยการกองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา กรรมการ
    ๒๒. ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม กรรมการและเลขานุการ
    ๒๓. พระปริยัติวรานุกูล วัดนิมมานรดี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
    ๒๔. พระครูสิริสารบัณฑิต วัดประยุรวงศาวาส กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
    ๒๕. พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต วัดราชบุรณะ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
    ๒๖. ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
    ๒๗. ผู้อำนวยการกลุ่มคุ้มครองพระพุทธศาสนา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
    ๒๘. นายคนึงกิจ พรหมนุชานนท์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
    ๒๙. นายดำรงศักดิ์ เกตุแก้ว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
    ๓๐. นายชัยวัฒน์ สุยะหลาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
    ๓๑. นางสาวรัฐจันทร์ ชัยชญา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
     ๑. จัดทำแนวทาง มาตราการ การขับเคลื่อนแผนแม่บทการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาสู่การปฏิบัติ
     ๒. จัดทำแผนปฏิบัติการที่ประกอบด้วย โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม/งบประมาณ ให้สอดรบกับแผนแม่บทการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
     ๓. ถ่ายทอดแนวทาง มาตราการของแผนแม่บทการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาสู่การปฏิบัติ
     ๔. ให้คำปรึกษาในการดำเนินการของคณะกรรมการฯ ระดับภาค
     ๕. แก้ไขปัญหา/อุปสรรคในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาฯ
     ๖. ติดตามประเมินผลการดำเนินการ และรายงานผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนแผนแม่บทการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาสู่การปฏิบัติต่อคณะกรรมการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
     ๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่มหาเถรสมาคมหรือกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ของมหาเถรสมาคมมอบหมาย
 


นำเสนอข่าว : พระมหาผล วิเชฏฺฐสมโณ
 


ข้อมูลอื่นๆ
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์ วัดประยูรฯ ๒๕๖๐
>>>งาน"วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ๑๘๙ ปี"
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน"สมโภช ๑๘๘ ปี วัดประยูรฯ"ปี ๒๕๕๙
>>>สมโภชพระอาราม ๑๘๘ ปี วัดประยูรฯ พ.ศ.๒๕๕๙
>>>๑๕ เมษายน"วันปีใหม่ วันเถลิงศก"วัดประยูรฯ ปี ๒๕๕๘
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์ วัดประยูรฯ ๒๕๕๘
>>>WaterFestival ล่องเรือฟรี ๗ ท่าน้ำ วัดประยูร ฯ ๒๕๕๘
>>>เที่ยวงานเทศกาลสงกรานต์ วัดประยูรฯ ๒๕๕๘ 
>>>เที่ยวสงกรานต์ ๒๕๕๘ วัดประยุรวงศาวาส
>>>ขอเชิญเที่ยวงานฉลองวัด"ประยูรฯวัดรั้วเหล็ก"๑๘๗ ปี 
>>>รวมภาพบรรยากาศ งานฉลองรางวัลยูเนสโก ๒๕๕๗ 
>>>เจดีย์วัดประยุรวงศาวาสฯ มรดกทางวัฒนธรรม
>>>เจดีย์มีแกนกลางแบบอยุธยาได้รับรางวัลที่ ๑ จากยูเนสโก
>>>"เจดีย์พระประธาน"วัดประยูรฯ ชนะเลิศอนุรักษ์
>>>'เจดีย์พระประธาน' วัดประยูรฯ ชนะเลิศจากยูเนสโก 
>>>Award of Excellence
>>>วัดประยุรวงศาวาสฯ คว้ารางวัล "ยูเนสโก" 
>>>"วัดประยุรวงศาวาส" ในสายตา UNESCO 
>>>พระบรมธาตุมหาเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาสดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (80 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (80 kb)
0 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (80 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (80 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? (80 kb)

เขียนเมื่อ 17 มิถุนายน 2560 | อ่าน 172
เขียนโดย วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

 
 
 
 
   
ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ
เริ่มแล้ว...! งานรฦกธนบุรี ๒๕๐ ครั้งที่ ๓ "ฝรั่ง...มั่งค่า ที่กุฏีจีน"
พระครูโสภณปริยัตยานุกิจ ได้รับมอบหมายจากพระพรหมบัณฑิต ได้เข้าร่วมการเปิดงาน "รฦกธนบุรี ๒๕๐+" ครั้งที่ ๓ "ฝรั่ง...มั่งค่า ที่กุฏีจีน" ณ วัดซางตาครู้ส แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน81)
24/6/2560
พระศรีธรรมภาณี เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ จาก ป.ป.ส.
พระศรีธรรมภาณี เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ บุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่น ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๐ (เปิดอ่าน14)
23/6/2560
ผู้แทนพระองค์ อัญเชิญสังฆทานพระราชทาน ถวายแด่พระมหาเถระวัดประยูรฯ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์ อัญเชิญสังฆทานพระราชทาน ถวายแด่พระมหาเถระวัดประยูรฯ (เปิดอ่าน44)
22/6/2560
มส.แต่งตั้งพระราชวรเมธี ประธานกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์
มติมหาเถรสมาคมเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (เปิดอ่าน172)
17/6/2560
เปิดสมัครอบรมพระนักเทศน์ วัดประยูรฯ รุ่นที่ ๒๕ ปี ๒๕๖๐
รับสมัครพระภิกษุ-สามเณร ฝึกอบรมเป็นพระนักเทศน์ ปี ๒๕๖๐ ณ วัดประยูรฯ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน583)
11/6/2560
พระมหาผล วิเชฏฺฐสมโณ เทศน์เรื่อง'อนิจจลักขณกถา'
งานบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่เรณู สุวรรณเกตุ อายุ ๙๑ ปี ที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพ ณ ศาลา ๓ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน466)
5/6/2560
พระราชธรรมวาที แสดงพระธรรมเทศนาเรื่อง'เสฏฐชีวิตกถา' ว่าด้วยชีวิตที่ประเสริฐ
ให้แก่อุบาสก-อุบาสิกา ข้าราชการสำนักเทศกิจ และคณะครู นักเรียนวัดประยุรวงศ์ (กทม.) นำโดยผู้อำนวยการสมพงษ์ ธรรมวิริยารักษ์ ณ วิหารคต วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน515)
2/6/2560
เปิดรับสมัครแล้ว...! ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยูรฯ ปี ๒๕๖๐
ให้นักเรียน เยาวชน นักศึกษา ได้เข้าใจคำสอนทางพระพุทธศาสนาดียิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อปลูกฝั่งศีลธรรมและวัฒนธรรมไทยอันดีงามให้คงอยู่ในวิถีชีวิตต่อไป (เปิดอ่าน541)
26/5/2560
พระศรีธรรมภาณี แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง'พาลาเสวนกถา' การไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับคนพาล'
ให้แก่ภิกษุสามเณร ข้าราชการสำนักเทศกิจ อุบาสก อุบาสิกา พ่อค้า ประชาชน สาธุชน ณ วิหารคต วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน619)
25/5/2560
พระพรหมบัณฑิต กล่าวอนุโมทนาคณะเจ้าภาพงานรับปริญญา มจร'๖๐
ขออนุโมทนาต่อคณะเจ้าภาพที่ถวายภัตตาหารในงานประสาทปริญญา ปี ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา (เปิดอ่าน1120)
21/5/2560
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ขณะนี้ 49 คน
วันนี้ 642 คน
เมื่อวานนี้ 758 คน
เดือนนี้ 17,631 คน
เดือนที่ผ่านมา 28,414 คน
ทั้งหมด 427,084 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556